Informace

Řízení kvality a ekologie

Řízení kvality 

V podniku jsou zavedeny a používány systémy řízení kvality dle norem ISO 9001:2015 a dle IATF 16949:2016, zaručující kvalitu procesů majících vliv na kvalitu výrobků a dodávek.

Pro zabezpečení kvality produkce je používáno následující vybavení:

Rozměrová kontrola:

 • 3D měřicí stroj ZEISS Contura G2,
 • 3D měřící stroj ZEISS UMN 850,
 • 3D měřicí stroj MITUTOYO Crysta Apex C 574,
 • 3D měřící stroj MITUTOYO Ctrysta +M7106,
 • Drsnoměr SURFTEST SJ-401 a SJ-310,
 • Digitální profiloměr MITUTOYO Con CV3100,
 • kruhoměr Round test RA - 2200
 • další komunální délková měřidla převážně od firmy MITUTOYO.

 

Měření mechanických veličin materiálů:

 • Trhací stroj ZD 40
 • Tvrdoměry Brinell a Rockwell

 

Měření chemického složení materiálů:

 • Optický spektrometr SPECTRO MAXX
 • Optický emisní spektrometr Spectrosort

 

Kontrola vnitřní kvality a mikrostruktury výrobků:

 • RTG YXLON
 • zařízení pro provádění a vyhodnocování metalografických výbrusů (přístroj na zalisování vzorků STANDARD 30 , přístroj na broušení a leštění KOMPAKT 1031 + APX 010, mikroskop NEOPHOT 32)

 

Pracoviště pro provádění kalibrační kontroly:

 • měřidel délkových
 • měřidel teploty – termočlánky v peci HERAEUS

Ekologie 

KOVOLIT, a.s. provozuje svou činnost na základě integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. Toto povolení klade v některých oblastech životního prostředí přísnější nároky a limity nežli příslušné právní předpisy. Každoročně také probíhá několik interních a externích auditů.

Moderní odlučovací zařízení u tryskačů v KOVOLIT, a.s.

Nové tryskače Rössler instalované na úseku povrchové úpravy slévárny jsou vybaveny nejmodernějšími odlučovači prachu z tryskání, aby bylo zabráněno jejich úniku mimo tryskač a tím i znečišťování životního prostředí a pracovního ovzduší.

Odlučovače pracují na bázi vodního odlučování. Do rychlého proudu vzduchu v komoře je Venturiho trubicí nasávána ze zásobníku voda, která se rozprašuje. Tím vzniká homogenní oblak kapének vody, který smáčí částice prachu v proudu vzduchu. Oddělování smočených částic prachu pak probíhá v další komoře odlučovače na odstředivce. Vyčištěný proud vzduchu je přes další vířivý rozdružovač vyfukován do komína. Vypírací voda a odloučený smočený prach sedimentuje ve spodní části komory a je vynášecím zařízením dopravován do pytlů mimo tryskač.

Velikou výhodou z hlediska ochrany ovzduší je skutečnost, že zde nemůže dojít k protržení filtrační textilie a následnému úniku znečišťujících látek do ovzduší, jak se to občas stávalo u starších typů odlučovačů pomocí textilních filtrů.

Ochrana ovzduší

 • zdroje znečisťující ovzduší jsou provozovány v souladu se zákonem č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • pravidelné měření emisí
 • nízkoemisní technologie aplikovány ve slévárně hliníků patří k nejmodernějším a nejšetrnějším zařízením v oboru

Ochrana vod

 • odizolování provozních, skladovacích a manipulačních ploch proti možnému znečištění půdy a spodních vod
 • vlastní moderní čistírna odpadních vod, postavená v roce 2014, pro odvádění vyprodukovaných průmyslových odpadních vod
 • kvalita vypouštěných odpadních vod je pravidelně analyzována a kontrolována

Fotogalerie

Přidejte se do našeho týmu

Chcete se zapojit do výroby komponent pro automobilový průmysl, strojírenství, energetiku a přitom získat stabilního zaměstnavatele, jistotu zaměstnání, skvělý pracovní kolektiv a mnoho dalšího? Jestliže Vaše odpověď zní ano, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.

Zobrazit všechny pozice